Encrypt / decrypt data

Cipher methodInput string (data or text you want to encrypt or decrypt)Password
Encrypt Decrypt